Archieven

Dit bericht is 1084 keer gelezen

GEMEENTE KRIMPENERWAARD – De energievoorziening en de daaraan verbonden kosten en opbrengsten staat sterk in de belangstelling, ook in de gemeente Krimpenerwaard. De gemeenteraad heeft een werkgroep Energietransitie die bestaat uit één vertegenwoordiger van iedere fractie, de griffier en de wethouder Duurzaamheid. Waar gewenst schuiven ook ambtelijk medewerkers van de gemeente of externen aan bij de werkgroep.

Begin januari heeft Eric Koelewijn van de SGP het onderwerp ‘gemeentelijk energiebedrijf’ geagendeerd voor bespreking. Na die bespreking heeft de werkgroep een gezamenlijke motie ingediend tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2023.  In de raadsvergadering van 31 januari riepen 7 partijen in een motie het College om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid tot oprichting van een Gemeentelijk Duurzaam Energiebedrijf. In de motie werd nadrukkelijk gevraagd de kansen en risico’s hiervan overzichtelijk in beeld te brengen.

 Het College nam deze motie over onder de voorwaarde dat het college eerst de kosten van een dergelijk onderzoek in kaart zou brengen en ook zou komen met een verfijnde/gerichtere onderzoeksvraag. De gemeente heeft het onderzoeksbureau Berenschot gevraagd om de werkgroep te helpen bij het opstellen van de verfijnde/gerichtere onderzoeksvraag. De door bureau Berenschot opgestelde notitie is besproken in de raadswerkgroep Energietransitie op 21 maart en vervolgens is vanuit het College in april al een raadsvoorstel gemaakt. In dit voorstel zijn 2 vragen (en enkele sub vragen) gedefinieerd:

Winsten

Allereerst moet worden onderzocht welk instrumentarium de gemeente heeft om de winsten, die ontstaan door grootschalige opwek van hernieuwbare energie in de gemeente Krimpenerwaard, terug te laten vloeien naar de maatschappij. Aanvullende vragen hierbij zijn: Geef hierbij de voor- en nadelen van de verschillende instrumenten zodat het college een keuze kan maken. Maak hierbij een onderscheid tussen opwek en/of levering.  Ook moet worden bekeken welke van deze instrumenten het meest bijdragen aan de doelstelling om winsten terug te laten vloeien naar de maatschappij.

 De andere vraag luidt: Hoe kan het GEB eruitzien in samenwerking met mogelijke partners langs drie verschillende varianten (opwek en/of levering)? De kenmerken daarvan zouden moeten worden uitgewerkt: Hoe kan participatie vormgegeven worden; hoe afhankelijk je bent van grondeigenaren; welk financiële risico loop de gemeente; wat zijn de maatschappelijke risico’s; hoe kan de gemeente in de diverse samenwerkingsverbanden sturen en ook moet worden bekeken wat de impact is op de gemeentelijke organisatie. 

 

Positieve reactie
Bij de bespreking van het voorstel in de Commissievergadering van 16 mei werd door alle partijen positief op het Raadsvoorstel gereageerd. Wel werd benadrukt dat het onderzoek het specifiek moet worden toegesneden op de belangen van de Krimpenerwaard. Wethouder Pannekoek onderschreef dit. Zaken die elders al zijn onderzocht kunnen zeker worden meegenomen, mits deze passen binnen het Krimpenerwaardse belang, aldus de wethouder. In de Raadvergadering van 30 mei is het voorstel van het College aangenomen. Door de Raad is voor het onderzoek een bedrag van maximaal 35.000 euro beschikbaar gesteld

Vervolg
Wat is nu het vervolgtraject vroegen wij aan de wethouder. Wordt er een beetje vaart achter gezet?  Wethouder Pannekoek: ‘Begin juni is er een uitvraag gedaan naar drie onderzoeksbureaus, waaronder ook het eerdergenoemde Berenschot. Die bureaus zullen met offertes komen die we vervolgens gaan bespreken. Na goedkeuring moet het onderzoeksbureau aan de slag. Waarbij ik wel even wil aantekenen dat het door de Raad beschikbare bedrag van maximaal 35.000 euro echt niet in één keer op hoeft’.

Wanneer zou een en ander gereed moeten zijn? Wisja Pannekoek verwacht dat na de zomer de eerste antwoorden op de onderzoeksvragen besproken kunnen worden. ‘De daadwerkelijke besluitvorming in de raad staat gepland in het vierde kwartaal van dit jaar. Dit is echter geheel afhankelijk van het verder verloop en de verdere besprekingen in de raadswerkgroep Energietransitie van de gemeenteraad’. Pannekoek geeft verder aan dat dit onderzoek en de eerder door Berenschot gemaakte notitie ook zijn besproken in regionaal verband, het Bestuurlijk overleg RES. De wethouders van omliggende gemeenten hebben, zo meldt de wethouder ons, met belangstelling kennisgenomen van het proces en volgen dit op de voet.

Auteur: Frank van Suchtelen (medewerker RTV Krimpenerwaard)

Dit bericht is 1084 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief